اشتغال خانم ها از اهداف اولیه این مجموعه بوده و هست. خانم ها پارچه ها را می دوزند و میاد اینجا با کمک آقا سعید کارگر و بچه های پایگاه با ظرافت تبدیل میشه به پشتی های اینجوری... خسته نباشید: