امروز 18 مرداد1395 ساعت 8 صبح جلسه موسسات عام المنفعه و خیریه شهرستان میبد در محل فرمانداری تشکیل شد.

   مرور صورتجلسه ی قبلی در بیت امام جمعه محترم، نحوه تعامل موسسات و نهاد هاد های مرتبط، پرهیز  از موازی کاری موسسات ، همچنین پوشش دادن تمام نیازمندان، لحاظ این امر که بعضی از نیازمندان عضو و زیرمجموعه هیچ یک از نهاد های مربوطه نیستند، تخصصی یا محله ای بودن موسسات، از جمله مسایل مطرح شده بود. 

   علیزاده از نیروی انتظامی، مومنی و فیض پور از دانشگاه آزاد اسلامی،خواجه و حاج آقا زمانیان از کمیته امداد امام خمینی ره، مشایخ مسول بهزستی، فلاح معاون فرماندار، حاج آقا حسنی از دفتر امام جمعه محترم، آب پیکر از موسسه محبت، عزیز الله زارعی از سیدالشهداء ع، سیدابوالفضل از هیات فیروزآباد،دهقانی شورکی از موسسه اباصالح عج و موسسه حمایتی کوثر مهر، اسلامی از مهدیه امیرآباد و اشتری از بنیاد صدرالدین میبدی حاضرین در این نشست بودند.