در تاریخ 16 مرداد1395 کارگروه اشتغال موسسه کوثر تشکیل جلسه داده، در مورد مسایل مرتبط تصمیم گیری بعمل آمد. ادامه کار دوخت پشتی، دوخت لباس مراکز آموزشی، لباس فرم مدارس و .... از مسائل مطرح شده بود .

    کارگروه آموزشی - فرهنگی متعاقبا تشکیل خواهد شد.