گاه و بیگاه اطراف مملکت که این ور و اونور میرم،با جماعت توریست داخلی و خارجی هم میرسیم، احیانا هم عکس یادگاری می گیریم. جایگاه این صنعت پر درآمد و باسود و کم زیان در میبد کجا بوده و هست؟  این دیگه نظر اهل فن رو می طلبه... بنده فعلا فقط دو تا عکس بذارم اینجا فکر کنم به تکلیف شرعی خودم عمل کرده ام،بقیه اش با علمای صاحب نظر.... باغ پرندگان.... نصف جهان،گروهی از خطه سیستان و گروهی از روم قدیم ... همون ایتالبا