دیروز با خانواده رفتیم امامزاده خدیجه خاتون(س) مهرجرد. خیار( همون خربزه) خریدیم وانجیر سیاه و اسباب بازی بچه و .... . چندتا هم عکس گرفتم از بساط دستفروش ها، البته معمولا اجازه می گیرم برای عکس گرفتن،البته بعضی هافیگور می گرفتن، بعضی ها لبخند زدن، بعضی ها هم گفتن از پشت عکس بگیر چهره مان پیدا نباشه.... 

در کل کار دستفروشی میتونه یک منبع درآمد خوب باشه و در اقتصاد خونواده هاخیلی موثره،حد اقل اونایی که ما دیدیم اینجوری بوده .