کمیته امداد، یادگار امام خمینی ره عزیز است که در طول این سال ها، کمک های زیادی به نیازمندان سراسر کشور از جمله میبد کرده است. 

     یک گپ دوستانه شاید یک ساعتی با آقای زین الدینی، رییس فعال و محجوب کمیته امداد امام خمینی ره میبد، تبادل نظر، ارایه توانمندی های طرفین و قول همکاری متقابل از نتایج این نشست دوستانه بود.