با آقای دکتر کلانتری ریاست دانشگاه آیت الله حایری میبد نیز جلسه ای داشتیم که در پایان مسایل مرتبط با موسسه و حمایت از دانشجویان و دانش آموزان مستعد نیازمند را مطرح کردم که البته ایشان هم گفتند ما در دانشگاه صندوقی داریم که به دانشجویان نیازمند کمک می کنیم ( صندوق 38 ظاهرا).